Вход   Регистрация  
О нас
Главная
Новости
Форум
ДАРС ЖАДВАЛИ
МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАР
ЭЪЛОНЛАР
 
  farmasevt.uz » Категории курсов » ДОРИ ВОСИТАЛАРИ СИФАТИНИ НАЗОРАТ КИЛИШ ВА СТАНДАРТЛАШ

Категории курсов:


Фармацевтик кимё ДВСНКС

Учитель: Olimov Xayrulla

Для этого курса нужно кодовое слово

Мазкур дастур фармацевтлар малакасини ошириш курси тингловчилари учун тузилган бўлиб, унда фармациянинг хозирги замон назарий ва амалий ютуклари эьтиборга олиниб, ривожланган чет эл мамлакатларнинг фармакопеяларида дори воситаларини стандартлаш, кабул килинган физикавий, физик – кимёвий, тиббий биологик усулларини ўрганишга катта эьтибор берилган.
Фанни ўрганишдан максад, назарий жихатдан малака оширувчиларга дори моддаларни олишнинг ўзига хослиги, янги, юкори биологик фаоллика эга ва инсон организми учун хавфсиз препаратларни излаб топиш ва яратиш истикболлари, дори моддаларнинг физикавий ва кимёвий хоссаларига асосланиб, уларнинг сифатига кўйилган талабларни эътиборга олган холда тахлил усуллари юзасидан тушунчани шакллантириш бўлса, амалий жихатдан физик, кимёвий тиббий биологик фанларнинг замонавий тараккиёти ва ютуклари асосида дори воситалари сифатини назорат килишни ташкил этиш ва уни амалга ошириш борасида етарли кўникма касб эттиришдир.


Дори турлари технологияси ДВСНКC

Учитель: Abdullaeva hafiza
Учитель: Yusupova Gulmira
Учитель: Usmanov Ulugbek

Для этого курса нужно кодовое слово

Описание курса.


Фармакогнозия ДВСНКС

Учитель: Ganiev Abdumumin
Учитель: Po'latova Toshbibi

Для этого курса нужно кодовое слово

Фармакогнозия фани тингловчиларга дорихона муассасаларида доривор ўсимликлар асосида олинган дори воситаларини замонавий усулларда стандартлашда нималарга ахамият бериш лозимлигини, шунингдек ўсимлик хомашёларини саклаш ва унумли фойдаланишни ўргатади.
• Амалий ишлаб турган фармацевтлар, умуман, хозирги кунда ишлатилаётган доривор ўсимликларни, улардан олинган дори воситаларини яхши билишлари, уларни тавсиф ва тахлил килиш усулларини яхши ўзлаштирган бўлишлари керак.
• Малака ошириш жараёнида тингловчиларга охирги йилларда илмий асосда ўрганилиб, тиббиётга тавсия қилинган ўсимликлар хакида тўла-тўкис маълумотлар бериш назарда тутилган. Ундан ташкари малака оширувчиларга замонавий тахлил усуллари ва уларнинг афзалликлари хакида маълумот берилади.


Фармакология ДВСНКС

Для этого курса нужно кодовое слово

Ушбу фаннинг асосий максади янги дори воситаларини топиш, уларни амалиётга жорий этиш, хамда дорилар ёрдамида тўкима ва аъзолар физиологик фаолиятини бошкариш, турли касалликларни муолажа килиш, уларнинг профилактикаси билан шугулланиш, ўкув фани сифатида ундаги янги препаратлар билан тингловчиларни таништириш, гурухдош дори воситалари билан ўрин-алмаштира билишни ўргатиш. Шу билан бир вактда, зарурат тугилганда врач келгунга кадар малакали тез ёрдамни ташкил килиш.


Фармацевтика ишини ташкил килиш ДВСНКС

Учитель: To'xtayeva Aziza
Учитель: Shamsiev Sheromon
Учитель: Ibragimova Muhabbat

Для этого курса нужно кодовое слово

Мутахассис кадрларга фармацевтика ишини ташкил килиш фани янгиликлари, охирги конун ва конун ости хужжатларига асосланган холда уларни тўгри фаолият юритишга йўналтириш, хамда шу оркали ахолини сифатли ва безарар дори воситалари билан таъминлашни ташкил килишга эришиш, уларга фармацевтик фаолиятда зарур бўлган ахборотни ўз вактида, ишончли манбалардан олиш йўллари тўгрисида маълумотлар беришдир.


главная | новости | форум | ДАРС ЖАДВАЛИ | МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАР | ЭЪЛОНЛАР

www.farmazevt.uz
(c) 2005
Разработка: Erava Group